Tuntutan faedah berkaitan Covid-19

Bantuan Faedah Sekiranya Dijangkiti Covid-19

Pencarum PERKESO yang dijangkiti COVID-19 akibat/terbit dari aktiviti pekerjaan layak dilindungi di bawah Skim Bencana Pekerjaan yang menyediakan faedah berikut :

 • Faedah Perubatan
 • Faedah Hilang Upaya Sementara 
 • Faedah Hilang Upaya Kekal 
 • Elaun Layanan Sentiasa
 • Kemudahan Pemulihan  
 • Faedah Orang Tanggungan 
 • Faedah Pengurusan Mayat 
 • Faedah Pendidikan

Bagi pencarum PERKESO yang dijangkiti COVID-19 bukan berpunca dari pekerjaannya dan telah menyebabkan keuzuran yang berkekalan dan tidak berupaya bekerja semula termasuk kematian, perlindungan disediakan di bawah Skim Keilatan yang meliputi faedah berikut:  

 • Pencen Ilat
 • Bantuan Ilat
 • Elaun Layanan Sentiasa
 • Kemudahan Pemulihan
 • Pencen Penakat
 • Faedah Pengurusan Mayat
 • Faedah Pendidikan

Cara memohon secara dalam talian dan fizikal, faedah PERKESO bagi kes COVID-19

 • Cara permohonan untuk menuntut faedah PERKESO bagi kes COVID-19 adalah sama seperti tuntutan bagi kemalangan semasa bekerja iaitu dengan melengkapkan Borang 34 (Borang Butiran Notis dan Tuntutan Faedah)
 • Permohonan boleh dibuat secara manual dan dikemukakan kepada pejabat PERKESO berhampiran.
 • Majikan boleh mengemukakan permohonan secara dalam talian menerusi Portal Permohonan Faedah di pautan https://faedah.perkeso.gov.my dengan log masuk menggunakan nama pengguna (username) dan kata laluan (password) yang sama bagi Portal ASSIST.

Klik untuk membuat tuntutan faedah

Read more: Tuntutan faedah berkaitan Covid-19

 • Hits: 28249

Covid-19 related benefit claims

Assistance Benefits for COVID-19 Infections

PERKESO contributors infected with COVID-19 as a result of or arising from employment activities are eligible for coverage under the Employment Injury Scheme which provides the following benefits:

 • Medical Benefit
 • Temporary Disablement Benefit
 • Permanent Disablement Benefit
 • Constant-attendance Allowance
 • Physical or Vocational Rehabilitation Facilities  
 • Dependents’ Benefit
 • Funeral Benefit
 • Education Benefit

PERKESO contributors infected with COVID-19 not due to their employment and have suffered permanent illness and inability to work again including death are protected under the Invalidity Scheme with the following benefits:

 • Invalidity Pension
 • Invalidity Grant
 • Constant-attendance Allowance
 • Physical and Vocational Rehabilitation Facilities
 • Survivors’ Pension
 • Funeral Benefit
 • Education Benefit

How to apply for PERKESO BENEFITS for COVID-19 cases online or physically?

 • The application for PERKESO benefits for COVID-19 cases is the same as accidents while at the workplace which is by completing Form 34. (Notice Details and Benefits Claim)
 • The application can be done manually and handed to the nearest PERKESO office.
 • Employers can also submit their applications through the Benefits Application Portal at https://faedah.perkeso.gov.my by logging in with a username and password similar to the ASSIST Portal.

Click here to claim benefits

Read more: Covid-19 related benefit claims

 • Hits: 2601

HEBAHAN BORANG AKUAN TAHUNAN (PERATURAN 117)

HEBAHAN BORANG AKUAN TAHUNAN (PERATURAN 117)

KEPERLUAN MENGEMUKAKAN BORANG AKUAN TAHUNAN (PERATURAN 117) BAGI PEMBAYARAN BERKALA PERKESO TAHUN 2022

Adalah dimaklumkan bahawa di bawah Peraturan 117, Peraturan-Peraturan (Am) Keselamatan Sosial Pekerja 1971, Orang Berinsurans / Orang Tanggungan yang menerima pembayaran faedah secara berkala hendaklah mengemukakan kepada PERKESO  suatu akuan borang sebagaimana ditetapkan oleh Pertubuhan tiap-tiap dua belas bulan sekali.

Akuan ini hendaklah ditandatangani di hadapan mana-mana orang lain yang diluluskan oleh Ketua Eksekutif PERKESO, atau Majistret atau Akauntan Berkanun atau Akauntan Bertauliah atau Akauntan Berdaftar atau Notari Awam atau Pegawai Kerajaan Kumpulan A atau B atau Penghulu atau Penggawa atau Kadi atau Imam atau Paderi atau Ketua Balai Polis atau  Guru Besar. Borang akuan ini akan diedar kepada semua penerima faedah yang terlibat secara berperingkat mulai 12 September 2021.Borang yang telah dilengkapkan mesti dikembalikan ke Pejabat PERKESO selewat-lewatnya pada 30 Oktober 2021.

Bagi pembayaran faedah berkala tahun 2022, hanya penerima bagi kategori berikut sahaja yang perlu melengkapkan Borang Akuan Tahunan (Peraturan 117) ini:

 • Penerima faedah berkala yang dibayar melalui pejabat PERKESO.
 • Penerima faedah berkala yang melibatkan bayaran seberang laut dan pemegang pasport.
 • Penerima faedah berkala melibatkan lebih dari satu penjaga.
 • Penerima faedah balu / duda dengan satu anak atau ibu / bapa dengan satu adik yang mencapai umur 18 tahun pada tahun 2022.
 • Penerima faedah berkala tunggal yang melibatkan anak atau adik yang mencapai umur 18 tahun pada tahun 2022.
 • Penerima faedah berkala yang gagal mengemukakan Borang 117 bagi tahun sebelumnya.

 

Pembayaran faedah tahun 2022 bagi  penerima seperti yang dinyatakan di atas akan dihentikan dan hanya akan diteruskan apabila Borang Akuan Tahunan (Peraturan 117) yang telah disempurnakan diterima oleh PERKESO.

Penerima  faedah PERKESO dinasihatkan untuk berurusan terus dengan mana-mana Pejabat PERKESO yang berhampiran sekiranya ada sebarang kemusykilan dan elakkan daripada menggunakan orang tengah dalam sebarang urusan PERKESO.

 

PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL

06 SEPTEMBER 2021

 

Read more: HEBAHAN BORANG AKUAN TAHUNAN (PERATURAN 117)

 • Hits: 4258

[Disclaimer] -SOCSO is not responsible for any damage or loss caused by using the information in this website. Screen Resolution: 1024 x 768 | Browser : Mozilla Firefox  and Google Chrome.  Website updated on 27 October   2021.

Copyright 2020 © Social Security Organisation | All rights reserved