Font Type :Arial | PT Sans | Century | Reset

Pertubuhan Keselamatan Sosial

Menara PERKESO,

281, Jalan Ampang,

50538, Kuala Lumpur

Khidmat Pelanggan : 1-300-22-8000

Faks : 03 - 4256 7798

SMS : PERKESO ADUAN  

[No. I/C] [aduan anda] 

hantar ke 15888

 

Waktu bekerja
8.00 pagi - 5.00 petang (Isnin - Jumaat)

 

 

 
 

Soalan Lazim

Sila klik pada setiap soalan untuk mendapatkan jawapan

Soalan Umum

1)S : Siapakah yang dikategorikan sebagai pekerja di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969?

J : Pekerja yang dimaksudkan adalah seorang yang diambil bekerja dengan bergaji di bawah satu kontrak perkhidmatan atau kontrak perantisan dengan seorang majikan, sama ada kontrak itu nyata atau disifatkan ada atau dengan lisan atau dengan bertulis, dalam atau berhubung dengan kerja sesuatu perusahaan yang diliputi di bawah Akta.

2)S : Adakah pekerja sementara/pekerja tidak tetap wajib dilindungi oleh PERKESO?

J : Pekerja sementara atau tidak tetap adalah wajib didaftarkan dengan PERKESO.

3)S : Bagaimanakah majikan boleh memaklumkan kepada PERKESO mengenai pekerja yang telah berhenti kerja?

J : Makluman pemberhentian pekerja boleh dibuat melalui Portal ASSIST. Berikut adalah panduan ringkas untuk pengemaskinian maklumat tersebut :

1.  Klik pada My Sites dan pilih REGISTRATION. 
2.  Kemudian, pilih dan klik UPDATE, pilih Update Add Employee Resigned Date
3.  Klik pada ikon Action 
4.  Sekiranya melibatkan semua pekerja yang berhenti pada tarikh yang sama 
 

a. Klik All

b. Update Employee Resign Date

Atau
  Sekiranya masih lagi terdapat pekerja lain yang masih aktif
 

a. Klik Specific

b. Update Employee Resign Date

c. Dalam kotak Please Select, pilih maklumat pekerja berdasarkan Kad Pengenalan / Nama Pekerja / Social Security No (SSN)

d. Klik butang Action

5. Klik Save & Continue
6. Muat naik dokumen sokongan (Surat pemberhentian pekerja)
7. Klik Save & Continue
8. Klik Submit
9. Proceed for Submission? Klik Confirm
10.  Nombor Request Case Update dijana (Sila simpan nombor tersebut untuk rujukan)
11. Klik OK

 

4)S : Apakah had umur pekerja untuk mencarum?

J : Semua pekerja yang layak perlu didaftar tanpa mengira berapakah umur mereka. Untuk pekerja yang berumur 60 tahun ke bawah, majikan perlu membayar caruman jenis pertama dan apabila berumur mencapai umur 60 tahun genap, majikan hanya perlu membayar caruman jenis kedua sahaja. Pekerja yang berumur lebih 55 tahun semasa pertama kali masuk kerja di perusahaan yang layak di bawah Akta dan belum pernah mencarum, perlu membayar caruman jenis kedua.

5)S : Apakah tindakan boleh dikenakan terhadap majikan yang gagal mendaftar atau gagal mencarum?

J :Bagi majikan yang gagal mendaftar, tindakan kompaun boleh dikenakan. Jika gagal jelaskan kompaun, tindakan Pendakwaan boleh diambil. Manakala majikan yang gagal mencarum, boleh terus diambil tindakan pendakwaan.

6)S : Bagaimanakah menentukan kadar caruman?

J : Kadar caruman pekerja adalah berdasarkan kepada gaji pekerja iaitu termasuk upah, kerja lebih masa, komisen dan caj perkhidmatan, bayaran cuti tahun, sakit, bersalin, rehat, kelepasan am, elaun insentif, sara hidup dan sebagainya. Semua pembayaran sama ada mengikut jam, harian, mingguan, bulanan, hasil kerja adalah dianggap gaji. Kadar caruman bulanan bagi syer majikan dan syer pekerja adalah seperti ditunjukkan pada Jadual Caruman berdasarkan 34 kategori 

7)S : Di manakah pembayaran caruman boleh dilakukan?

J : Pembayaran Caruman PERKESO boleh dibuat melalui saluran-saluran berikut :

1. Portal ASSIST PERKESO (Bayaran secara FPX)
2. Pembayaran di kaunter (Majikan perlu membawa cetakan ACR semasa hadir di kaunter)
  a. Pejabat PERKESO
    i.   Pembayaran dalam bentuk cek, kiriman wang dan wang pos sahaja
 

b. Panel Bank yang dilantik sebagai ejen pemungut

    i.   Maybank

    ii.  RHB Bank

    iii. Public Bank (Mulai 1 Mac 2018)

3. Perbankan Internet

8)S : Bagaimanakah perkiraan caruman PERKESO dibuat sekiranya pekerja berhenti pada pertengahan bulan?

J : Majikan hanya perlu membuat pembayaran caruman berdasarkan kepada jumlah gaji pekerja yang dibayar kepada pekerja untuk bulan itu.

9)S : Kenapakah Faedah Caruman Lewat Bayar (FCLB) dikenakan kepada majikan?

J : Majikan adalah berliabiliti untuk membayar caruman bulanan dalam tempoh 15 hari dalam bulan yang berikutnya caruman itu kena dibayar dan adalah terpakai mulai pembayaran caruman untuk bulan Julai 2015. Contohnya caruman bulan Januari hendaklah dibayar selewat-lewatnya pada 15 Februari. FCLB dikenakan kerana lewat membayar caruman dan kadarnya ialah sebanyak 6 peratus setahun bagi setiap satu hari caruman lambat dibayar. Sekiranya, faedah dikira adalah kurang dari RM5, faedah sebanyak RM5 sebulan adalah dikenakan.

10)S : Bagaimanakah pembayaran FCLB boleh dilakukan?

J :Pembayaran FCLB boleh dibuat melalui saluran-saluran berikut :

1.  Portal ASSIST PERKESO ( Bayaran secara FPX ) 
2. Pembayaran di kaunter (Majikan perlu membawa cetakan Notis FCLB semasa hadir di kaunter) 
  a. Pejabat PERKESO 
    i.  Pembayaran dalam bentuk cek, kiriman wang dan wang pos sahaja.
  b. Panel Bank yang dilantik sebagai ejen pemungut

    i.  RHB Bank

    ii. Public Bank (Mulai 1 Mac 2018)

11)S : Bagaimanakah melaporkan kemalangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat tuntutan?

J : Majikan hendaklah melaporkan kepada PERKESO dengan mengisi Laporan Kemalangan (Borang 34) dan kemukakan bersama kad perakam waktu atau rekod kedatangan, sijil cuti sakit dan salinan kad pengenalan kepada Pejabat PERKESO berkenaan untuk kemalangan semasa di tempat kerja. Jikalau kemalangan berlaku semasa ke tempat kerja atau balik kerja, perlu disertakan laporan polis dan peta lakar yang menunjukkan arah perjalanan yang dilalui pekerja semasa kemalangan.

12)S : Adakah PERKESO tanggung kos rawatan perubatan? Di manakah boleh perolehi rawatan?

J : Seseorang pekerja yang ditimpa kemalangan berkaitan pekerjaan, perjalanan atau menghidap penyakit khidmat layak menerima rawatan perubatan percuma di klinik panel PERKESO atau klinik/hospital kerajaan.

13)S : Dalam keadaan manakah Elaun Layanan Sentiasa dibayar?

J : Kadar elaun ialah 40% daripada kadar faedah hilang upaya langsung yang kekal tertakluk kepada bayaran maksimum sebanyak RM500 sebulan (Berkuatkuasa mulai Januari 2013, kadar elaun tersebut telah ditetapkan sebanyak RM500 sebulan). Bayaran dibuat terus kepada penerima faedah.

14)S : Apakah nombor ahli PERKESO saya?

J : Nombor ahli PERKESO anda adalah nombor kad pengenalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara.

15)S : Bagaimanakah cara memaklumkan PERKESO sekiranya majikan menamatkan perusahaan atau tidak menggajikan pekerja?

J : Makluman pemberhentian majikan boleh dibuat melalui Portal ASSIST. Berikut adalah panduan ringkas untuk pengemaskinian maklumat tersebut :

1. Klik pada My Sites dan pilih REGISTRATION.
2. Kemudian, pilih dan klik UPDATE, pilih Form 1A- Cessation As Employer (Discontinue Business )
3. Klik pada ikon Action
4. Kemaskini tarikh status pada Employer Status Request Change Date dan pilih status di Change Employer Status To
 

 a. Dormant

 b. Winding-Up

 c. Cancel

5. Klik Save & Continue
6. Muat naik dokumen sokongan (Surat penamatan perniagaan)
7. Klik Save & Continue
8. Klik Submit
9. Proceed for Submission? Klik Confirm
10.  Nombor Request Case Update dijana (Sila simpan nombor tersebut untuk rujukan)
11. Klik OK

16)S :Apakah prosedur untuk menukar alamat surat-menyurat majikan?

J : Majikan boleh mengemaskini alamat surat menyurat syarikat melalui Portal ASSIST. Berikut adalah panduan pengemaskinian maklumat tersebut :

1. Klik pada My Sites dan pilih REGISTRATION
2. Kemudian, pilih dan klik Menu UPDATE, pilih Update Employer Information
3. Klik pada ikon Action
4. Kemaskini alamat majikan yang terkini dan maklumat yang berkaitan
5. Klik Save & Continue
6. Muat naik dokumen sokongan (Surat Rasmi majikan)
7. Klik Save & Continue
8. Klik Submit
9. Proceed for Submission? Klik Confirm
10.  Nombor Request Case Update dijana (Sila simpan nombor tersebut untuk rujukan)
11. Klik OK

 

Soalan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri [Akta 789]

1)S : Apakah akta yang memberi perlindungan kepada Orang Bekerja Sendiri (OBS) ?  

J : Akta ini dinamakan sebagai Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 (Akta 789).

 

2)S : Apakah objektif utama Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 (Akta 789)  dilaksanakan?

J :  Akta 789  diwujudkan untuk memberi perlindungan keselamatan sosial kepada individu yang menjalankan aktiviti pekerjaan sendiri di dalam sektor tidak formal. PERKESO telah menguatkuasakan Akta 789 mulai 1 Jun 2017 dan buat permulaan, caruman di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS) hanya melibatkan sektor pengangkutan penumpang seperti pemandu teksi, e-hailing dan pemandu bas. Bagaimanapun mulai 1 Januari 2020, SKSPS diperluaskan kepada 19 sektor tidak formal lain menjadikan 20 sektor secara keseluruhannya.

 

3)S : Nyatakan 20 sektor tidak formal yang layak mendaftar dan mencarum di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS)?

J

i) Pengangkutan Penumpang     xi) Perkhidmatan Premis Penginapan
ii) Pengangkutan dan Penghantaran Barangan atau Makanan     xii) Perniagaan Dalam Talian (Online)
iii) Pertanian     xiii) Perkhidmatan Berkaitan Teknologi Maklumat
iv) Penternakan dan Pengeluaran Ternakan     xiv) Perkhidmatan Pengumpulan dan Pemprosesan Data
v) Pengambilan Hasil Hutan     xv) Perkhidmatan Ejen
vi) Perikanan     xvi) Perkhidmatan Profesional
vii) Penyediaan dan Penjualan Makanan     xvii) Khidmat Sokongan Persendirian
viii) Aktiviti Pengilangan Produk     xviii) Aktiviti Persembahan, Perfileman, Karya Seni dan Grafik 
ix) Kerja-kerja Pembinaan     xix) Perkhidmatan Penjagaan, Perawatan dan Pemulihan Kesihatan
x) Menjaja atau Berniaga     xx) Perkhidmatan Isi Rumah

 

4)S : Apakah syarat kelayakan OBS untuk mencarum di bawah Akta ini?

J: Warganegara Malaysia atau pemastautin tetap tanpa mengira had umur dan Orang Bekerja Sendiri (OBS) yang menjalankan aktiviti pekerjaan sendiri untuk mancari nafkah.

 

5)S :Apakah dokumen yang diperlukan untuk mendaftar?

J :   - Salinan kad pengenalan

      -  Salinan lesen/kad pemandu/profil e-hailing/permit/sijil/perakuan pendaftaran perniagaan atau surat pengesahan dari persatuan atau agensi yang berkaitan tertakluk kepada jenis sektor yang dipilih.  

 

6)S : Bolehkah caruman OBS ini dibayar oleh orang lain?

J : Tiada halangan caruman bagi pihak OBS dibayar oleh orang lain asalkan dokumen yang diperlukan adalah lengkap.

 

7)S : Bolehkah caruman yang dibayar dipindah milik kepada orang lain?

: Tidak boleh dipindah milik.

 

8)S : Ali telah mencarum selama 6 bulan di bawah pelan caruman RM157.20 setahun.  Bolehkan Ali menukar pelan caruman kepada RM232.80 setahun pada bulan ketujuh?

J : Ali tidak boleh menukar pelan caruman kepada RM232.80 setahun, sebaliknya beliau hendaklah melengkapkan caruman selama 12 bulan di bawah pelan caruman RM157.20 setahun.  Selepas 12 bulan barulah beliau boleh menukar pelan caruman kepada RM232.80 setahun.

 

9)S : Bagaimanakah kemalangan yang boleh dibuat tuntutan  di bawah Akta ini?

J : Pencarum akan mendapat perlindungan di bawah Skim Bencana Pekerjaan Sendiri jika sesuatu kemalangan berlaku terbit daripada dan semasa menjalankan aktviti pekerjaan sendiri termasuk penyakit pekerjaan.

 

10)S : Apakah faedah yang disediakan dibawah SKSPS?

J :  - Faedah Perubatan

      - Faedah Hilang Upaya Sementara

      - Faedah Hilang Upaya Kekal

      - Elaun Layanan Sentiasa

      - Faedah Orang Tanggungan

      - Faedah Pengurusan Mayat

      - Kemudahan Pinjaman Pendidikan

      - Kemudahan Pemulihan Jasmani, Vokasional dan Program Return To Work (RTW)

 

11)S : Apa faedah yang boleh diterima oleh pencarum sekiranya tiada kemalangan yang berlaku bagi tempoh caruman dibayar?

J : Tiada sebarang faedah boleh dibayar kerana perlindungan berasaskan kepada ‘pooling of resources and sharing of risks’.

 

12)S : Adakah caruman yang dibayar boleh dibuat bayaran balik?

J : Tidak boleh di bayar balik merujuk kepada seksyen 11(3) Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (Akta 789)


13)S : Apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya OBS tidak membuat bayaran caruman secara berterusan?

J : Tiada perlindungan sekiranya tiada caruman.

 

14)S : Bagaimana cara tuntutan faedah dan borang yang digunakan?

J : Tuntutan faedah hendaklah menggunakan Borang PS2 yang boleh diperolehi dari laman web PERKESO.  Borang PS2 hendaklah dikemukakan beserta dengan dokumen yang berkaitan seperti kad pengenalan, sijil cuti sakit asal, laporan polis dan sebagainya. Borang PS2 beserta dokumen berkaitan hendaklah dikemukakan kepada pejabat PERKESO berhampiran.

 

15)S : Adakah pencarum  masih boleh membuat tuntutan daripada syarikat insurans swasta sekiranya mempunyai perlindungan PERKESO?

J : Pencarum boleh membuat tuntutan kepada insurans swasta sekiranya mempunyai perlindungan SKSPS PERKESO.

 

 

 

Soalan Lazim Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) [Akta 800]

1)S : Apakah syarat–syarat seorang pekerja layak diliputi di bawah  Sistem Insurans Pekerjaan?

J :Pekerja yang layak diliputi di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 (Akta SIP) adalah seperti berikut:

i) Semua pekerja yang bertaraf warganegara Malaysia dan pemastautin tetap.
ii) Berumur 18-60 tahun*
iii) Bekerja dengan sektor swasta**
iv) Berkhidmat berasaskan kontrak perkhidmatan (contract of service)

*Dengan satu pengecualian yang penting:
Pekerja berumur 57 tahun ke atas yang tidak pernah mencarum sebelum mencapai umur tersebut TIDAK diliputi Akta SIP dan TIDAK perlu mencarum.
** Pekerja badan berkanun, kuasa tempatan, perkhidmatan awam dan negeri, pekhidmat domestik dan bekerja sendiri TIDAK diliputi Akta SIP.

 

2)S : Saya telah kehilangan pekerjaan. Adakah saya layak untuk memohon tuntutan faedah SIP?

J : Semua permohonan tuntutan faedah SIP perlu memenuhi syarat-syarat berikut;

i. Membuat permohonan tuntutan faedah dalam tempoh 60 hari selepas tarikh kehilangan pekerjaan (loss of employment).
ii. Memenuhi Syarat Kelayakan Caruman iaitu caruman pekerja telah dicarum mengikut jadual caruman SIP dan mempunyai bilangan bulan minimum dalam tempoh masa yang ditetapkan.

.

3)S : Apakah kategori kehilangan pekerjaan yang boleh dibuat tuntutan?

J : Kategori kehilangan pekerjaan yang boleh dibuat tuntutan adalah seperti berikut :

i. Pembuangan kerja / pertindihan
ii. VSS/MSS (Skim pemisahan sukarela dengan persetujuan bersama)
iii. Penutupan tempat kerja kerana bencana alam
iv. Bankrap atau penutupan tempat kerja
v. Pembuangan kerja konstruktif
vi. Perletakan jawatan disebabkan gangguan seksual atau ugutan di tempat kerja
vii. Perletakan jawatan apabila diarah melaksanakan kerja di luar skop yang membahayakan keselamatan

 

4)S : Apakah kategori kehilangan pekerjaan yang tidak boleh dibuat tuntutan ?

 • Kategori kehilangan pekerjaan yang tidak dipertimbangkan tuntutan adalah seperti berikut :
   Pembuangan akibat salah laku pekerja
 • Peletakan jawatan sukarela oleh pekerja
 • Persaraan
 • Tempoh kontrak perkhidmatan tamat (termasuk penamatan kontrak atas persetujuan bersama atau penyiapan kerja mengikut terma kontrak perkhidmatan)

 

5)S : Bagaimanakah cara saya hendak  membuat  permohonan tuntutan faedah SIP sekiranya saya telah kehilangan pekerjaan?

J : Permohonan tuntutan faedah SIP boleh dibuat secara atas talian di Portal SIP ataupun hadir sendiri   di mana-mana kaunter pejabat PERKESO yang berhampiran dengan anda.

 

6)S : Apakah dokumen sokongan yang diperlukan semasa permohonan tuntutan faedah SIP dikemukakan?

J : Setiap permohonan tuntutan faedah SIP perlulah mengemukakan dokumen penting iaitu menyertakan;

i. Salinan KPPN
ii. Bukti kehilangan pekerjaan, contohnya surat penamatan kerja
iii. Salinan maklumat akaun bank
iv. Slip gaji untuk 6 bulan sebelum tarikh kehilangan pekerjaan

Selain itu, pemohon juga perlulah mengemukakan dokumen sokongan tambahan bagi tujuan melengkapkan tuntutan – tuntutan faedah yang diminta mengikut jenis tuntutan yang layak diterima . Dokumen sokongan yang disertakan bagi semua jenis faedah adalah seperti jadual di bawah:

FAEDAH DOKUMEN
Elaun Mencari Pekerjaan (EMP)
 • Laporan kepada Program Penempatan Pekerjaan Semula
Elaun Pendapatan Berkurangan (EPB)
 • Perakuan semasa majikan aktif
Fi Latihan (FL)
 • Surat tawaran latihan
 • Invois daripada pneyedia latihan
 • Laporan kehadiran latihan
Elaun Latihan (EL)
 • Surat menjalani latihan
 • Bukti kehadiran latihan
Elaun Bekerja Semula Awal (EBSA)
 • Surat tawaran kerja
 • Dokumen pembuktian melapor diri seperti kad perakam waktu dan lain-lain

 

7)S : Bagaimanakah caranya  mengemukakan dokumen bercetak  semasa membuat permohonan secara  atas talian?

J : Dokumen asal perlulah diimbas dan dimuatnaik ke Portal SIP dengan menggunakan pautan yang telah disediakan  dalam borang permohonan secara atas talian.

 

8)S : Bagaimanakah cara menyemak status permohonan yang telah didaftarkan melalui Portal SIP?

J : Semakan kes yang telah didaftarkan melalui Portal online boleh dibuat dengan menggunakan kes ID  pengguna dan kata laluan  dengan cara  log masuk ke Portal SIP.

 

9)S : Permohonan saya telah ditolak oleh Pegawai SIP disebabkan tidak layak. Adakah saya dibenarkan untuk membuat rayuan bagi kes sedemikian?

J : Sebarang kes permohonan SIP yang telah ditolak boleh membuat rayuan kepada Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial (JRKS) dengan mengemukakan borang permohonan ke alamat berikut: 

Urus Setia, Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial, Tkt 11, Menara PERKESO, 281, Jalan Ampang, 50538 Kuala Lumpur.

 

10)S : Saya seorang pekerja yang pernah hilang pekerjaan dan menerima faedah SIP. Adakah saya layak untuk memohon faedah SIP untuk kali kedua?

J : Anda layak untuk membuat permohonan kali kedua sekiranya anda memenuhi syarat-syarat kelayakan caruman yang ditetapkan.

 

11)S : Berapakah jumlah bayaran faedah SIP yang saya layak untuk terima untuk Elaun Mencari Pekerjaan?

J : PERKESO menyediakan Faedah Elaun Mencari Pekerjaan yang dibayar berdasarkan purata  gaji bulanan anggapan iaitu 80% pada  bulan pertama, 50% pada  bulan kedua, 40 % pada bulan ketiga dan 30% pada bulan kelima dan keenam.

 

12)S : Sekiranya ada pertanyaan atau kemusykilan, bagaimanakah saya hendak menghubungi PERKESO?

J : Hubungi Pusat Khidmat Pelanggan (CRM) di talian 1 300 22 8000 atau melalui emel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Soalan Lazim Perlindungan PERKESO untuk Pekerja Asing

1)S :Bilakah tarikh Skim Bencana Kerja PERKESO (SBKP) berkuatkuasa untuk dilaksanakan?

J : SBKP berkuatkuasa untuk dilaksanakan pada 1 Januari 2019. Bagi pekerja asing yang sedia ada dalam Malaysia dan masih dilindungi di bawah Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA) yang sah, mereka hendaklah didaftarkan dengan PERKESO oleh majikan sehari selepas tamat tempoh matang SPPA, tertakluk kepada tarikh akhir SPPA pada 31 Disember 2019 (cooling period). Mulai 1 Januari 2020, semua majikan hendaklah berdaftar dengan PERKESO walaupun pekerja asing tersebut masih diliputi di bawah SPPA. Pekerja asing yang baru masuk untuk bekerja di Malaysia pada atau selepas 1 Januari 2019 hendaklah berdaftar dengan PERKESO sebaik mereka mendapat pengesahan Jabatan Imigresen Malaysia di mana-mana tempat kemasukan (port of entry) yang diwartakan.

2)S : Apakah Akta yang terpakai di bawah Skim ini?

J : Akta yang terpakai bagi skim ini adalah Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969 (Akta 4).

 

3)S : Siapakah yang layak diliputi?

J : Semua pekerja asing di dalam Malaysia yang mempunyai permit kerja yang sah atau seumpamanya yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia termasuk bagi Pegawai Dagang (ekspatriat) KECUALI pekhidmat rumah tangga.

 

4)S : Apakah syarat kelayakan untuk diliputi di bawah Skim ini?

J : Pekerja asing tersebut mestilah mempunyai permit kerja yang sah, pasport dan Pas Khas bagi pekerja asing baharu dan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) atau pas kerja yang sah bagi pekerja asing sedia ada yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.

 

5)S : Bagaimanakah pendaftaran dan pembayaran untuk pekerja asing boleh dilakukan?

J : Majikan hendaklah membuat pendaftaran pekerja asing secara dalam talian melalui Portal ASSIST atau melengkapkan Borang Pendafataran Pekerja Asing dan mengemukakannya ke pejabat PERKESO yang berhampiran mulai 1 Januari 2019. Majikan hendaklah mengemukakan dokumen sokongan berikut:

 • Salinan pasport muka hadapan yang terdiri daripada maklumat butiran pekerja

 • Permit kerja yang sah atau pas masuk atau seumpamanya 
  Majikan hendaklah membuat bayaran caruman mengikut Kategori Kedua bagi Skim Bencana Kerja iaitu syer majikan sahaja. Semua pembayaran caruman pekerja asing hendaklah dibuat secara dalam talian melalui Portal ASSIST atau perbankan internet dengan menggunakan No. Keselamatan Sosial Pekerja Asing (KSPA-12 digit) yang dibekalkan oleh PERKESO semasa pendaftaran pekerja asing dilakukan.

6)S : Apakah nombor ID yang akan digunakan sebagai identiti pekerja asing semasa pendaftaran dilakukan?

J : PERKESO akan menjana No. Keselamatan Sosial Pekerja Asing (KSPA12 digit) bagi setiap pekerja asing yang didaftarkan. Semua urusan pekerja asing dengan PERKESO hendaklah menggunakan No. KSPA - 12 digit yang telah  dibekalkan kepada pekerja asing tersebut walaupun terdapat perubahan pada butir-butir pasport atau permit kerja yang sah atau seumpamanya di masa hadapan.

 

7)S : Apakah Borang yang digunakan untuk mendaftarkan pekerja asing?

J : Borang Pendaftaran Pekerja Asing seperti di Lampiran A dalam Pekeliling Majikan Bil.3 Tahun 2018 dan boleh dimuat turun dengan melayari laman web PERKESO www.perkeso.gov.my

 

8)S : Berapakah kadar caruman yang telah ditetapkan bagi majikan dan pekerja asing?

J : Kadar Caruman ditetapkan pada kadar 1.25% daripada gaji bulanan pekerja asing dan dibayar setiap bulan oleh majikan sahaja dengan merujuk kepada Jadual Caruman Kategori Kedua bagi perlindungan Skim Bencana Kerja sahaja.

 

9)S : Adakah caruman dipotong secara bulanan atau tahunan?

J : Potongan bayaran caruman pekerja asing dibayar secara bulanan iaitu hanya dicarumkan dengan syer majikan sahaja

 

10)S : Bilakah caruman perlu dibayar?

J : Caruman hendaklah dibayar tidak lewat daripada 15 haribulan bagi caruman bulan sebelumnya. Contohnya, caruman bulan Jaunari 2019 hendaklah dibayar tidak lewat daripada 15 Februari 2019.

 

11)S : Apakah takrif gaji bagi pekerja asing untuk tujuan mencarum?

J : Caruman pekerja adalah berdasarkan kepada gaji pekerja iaitu termasuk upah, kerja lebih masa, komisen, caj perkhidmatan, bayaran cuti tahun, sakit, bersalin, rehat, kelepasan am, elaun insentif, sara hidup dan sebagainya. Semua pembayaran sama ada mengikut jam, harian, mingguan, bulanan, hasil kerja adalah dianggap gaji.

 

12)S : Apakah faedah yang ditawarkan di bawah Skim Bencana Kerja PERKESO (SBKP)?

J : Faedah-faedah di bawah SBKP adalah seperti berikut:

 • Faedah Perubatan
 • Faedah Hilang Upaya Sementara
 • Faedah Hilang Upaya Kekal
 • Faedah Orang Tanggungan
 • Faedah Pengurusan Mayat
 • Elaun Layanan Sentiasa
 • Kemudahan Pemulihan

Faedah yang dikecualikan ialah Faedah Pinjaman Pendidikan, Pemulihan Vakasional, Dialisis dan Program Return To Work. Namun, Faedah Pengurusan Mayat bagi pekerja asing yang meninggal dunia di Malaysia dan dibawa pulang ke negara asal untuk dikebumikan layak menerima sebanyak RM6,500. Pekerja asing yang meninggal dunia dan dikebumikan di Malaysia, waris yang layak akan menerima sebanyak RM 2,000 atau sekiranya bukan waris mengikut resit pengebumian, yang mana terendah.

 

13)S : Bagaimanakah melaporkan kemalangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat tuntutan?

J : Semua tuntutan faedah pekerja asing hendaklah melengkapkan Borang Notis Tuntutan Faedah Pekerja Asing seperti di Lampiran C dalam Pekeliling Majikan Bil. 3 Tahun 2018 berserta dokumen sokongan. Maklumat ini boleh diperolehi dengan dengan melayari laman web PERKESO www.perkeso.gov.my .

 

14)S : Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan atau kemusykilan berkenaan perlindungan PERKESO untuk pekerja asing, bagaimana dan siapakah perlu saya hubungi?

J : Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Talian Khidmat Pelangan PERKESO 1-300-22-8000 atau layari laman web PERKESO www.perkeso.gov.my atau hadir ke mana-mana pejabat PERKESO yang berdekatan di seluruh negara.

a

CetakEmel

 

qr code  Hakcipta 2020 © Pertubuhan Keselamatan Sosial | Semua Hakcipta Terpelihara
[Penafian] - PERKESO tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini. Resolusi Skrin: 1024 x 768 | Pelayar : Mozilla Firefox  dan Google Chrome Laman web dikemaskini pada 4 Ogos 2020.
vmobile Laman web ini menyokong versi peranti mudah alih. Untuk Warga PERKESO | Kaunter Pelawat joomla
statistics
mscl